توضیح پاداش های پرداختی هنر پرگاس

طرح پاداشی ما شامل 5 مرحله است که هر مرحله دارای 6 پله می باشد.

مرحله اول 

بن کالا دریافتی  مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
200،000 200،000 400،000 راست 5 – چپ 5
0 400،000 400،000 راست 10 – چپ 10
0 400،000 400،000 راست 15 – چپ 15
0 400،000 400،000 راست 20 – چپ 20
0 400،000 400،000 راست 25 – چپ 25
0 400،000 400،000 راست 30 – چپ 30

مرحله دوم

بن کالا دریافتی مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
200،000 400،000 400،000 راست 35 – چپ 35
0 400،000 400،000 راست 40 – چپ 40
0 400،000 400،000 راست 45 – چپ 45
0 400،000 400،000 راست 50 – چپ 50
0 400،000 400،000 راست 55 – چپ 55
0 400،000 400،000 راست 60 – چپ 60

برای اولین بار که به پایان مرحله دوم برسید، یعنی در هر طرف به میزان 6 کالا فروش داشته باشید جایگاه ویژه برای شما فعال می شود و شرکت با کم کردن 1،800،000 هزار تومان از پاداش های دریافتی شما و فروش یک محصول 3 امتیازی اقدام به فعال سازی جایگاه ویژه شما می کند. از این پس شما می توانید در جایگاه ویژه خود نیز درآمد زایی ایجاد کنید.

مرحله سوم

بن کالا دریافتی مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
200،000 400،000 400،000 راست 65 – چپ 65
0 400،000 400،000 راست 70 – چپ 70
0 400،000 400،000 راست 75 – چپ 75
0 400،000 400،000 راست 80 – چپ 80
0 400،000 400،000 راست 85 – چپ 85
0 400،000 400،000 راست 90 – چپ 90

مرحله چهارم 

بن کالا دریافتی مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
200،000 400،000 400،000 راست 95 – چپ 95
0 400،000 400،000 راست 100 – چپ 100
0 400،000 400،000 راست 105 – چپ 105
0 400،000 400،000 راست 110 – چپ 110
0 400،000 400،000 راست 115 – چپ 115
0 400،000 400،000 راست 120 – چپ 120

مرحله پنجم

بن کالا دریافتی مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
200،000 400،000 400،000 راست 125 – چپ 125
0 400،000 400،000 راست 130 – چپ 130
0 400،000 400،000 راست 135 – چپ 135
0 400،000 400،000 راست 140 – چپ 140
0 400،000 400،000 راست 145 – چپ 145
0 400،000 400،000 راست 150 – چپ 150

تمام مراحل بالا در صورت اضافه شدن مشتری در هر پله از آن تکرار می شود و هر مشتری می تواند طبق همین جدول با اضافه شدن مشتری (خریداران ) به مجموعه اش پاداش دریافت کند.

نکته : به طور خودکار هر مشتری در ازای 2،400،000 تومان پاداشی که دریافت می کند مبلغ 200،000 هزار تومان بن کالا دریافت می کند و موظف است با این بن کالا ها کالاهای دیگری از شرکت خریداری کند.

تمام مراحل بالا تا زمانی که به مجموعه مشتری اضافه شود پایدار خواهد ماند. یعنی مشتری می تواند در ازای اضافه شدن هر 5 امتیاز خرید در سمت راست و چپ جایگاه خودش از شرکت پاداش دریافت کند.

نکته : اگر موفق شود هر چهار کانال یا بازوی خود ( جایگاه خود و جایگاه ویژه ) را به میزان 250 فروش کالا برسانید یا به عبارتی فروش 1000 کالا برسید شرکت علاوه بر پاداش که دریافت  می کنید مبلغ 40،000،000 تومان به حساب شما واریز می کند.

تمام مراحل بالا در صورت افزایش فروش کالا به صورت دوره ای قابل تکرار است.

شرکت فقط در ازای اضافه شدن هر پنج خرید به سمت راست جایگاه شما و هر پنج خرید در سمت چپ جایگاه خرید شما به شما پاداش می دهد.

یعنی اگر جایگاه خرید شما از یک سمت موفق به فروش کالا شوید و یا از هیچ سمتی موفق به فروش نشود به شما هیچ پاداشی تعلق نمی گیرد.

نکته : با توجه به اینکه هر مجموعه فروش می تواند با گسترش منطقی خود باعث ورشکستگی هر شرکت بازاریابی شبکه ای شود تمام شرکت های بازاریابی شبکه ای برای خریداران دارای جایگاه خرید در پلن پاداشی سقف درآمد روزانه تعیین می کند ما هم برای مجموعه هنر پرگاس سقف پاداش روزانه محاسبه کرده ایم.

شما حداکثر می توانید در ازای هر روز افزایش فروش کالا از 25 خرید در سمت راست و 25 خرید از سمت چپ هر جایگاه خریدتان پاداش دریافت کنید.

این مقدار افزایش در هر روز سقف پاداش شما را برای هر جایگاه خرید معلوم می کند.

یعنی از هر جایگاه خرید می توانید حداکثر در هر روز مبلغ 2،000،000 تومان پاداش بگیرید.

طبق جدولی که ترسیم شده است برای یک هفته پاداش شما می توانید از یک جایگاه خرید مبلغ 4،000،000 تومان برسید.

توضیح : ممکن است بیشتر از حداکثر خرید هم هر روز در جایگاه خرید شما انجام شود، ولی شکرت برای افزایش فروش تا میزان 25 – 25 در هر روز به شما پاداش می دهد.

نکته : تا مادامی که شرکت به فعالیت خود ادامه دهد شما می توانید با افزایش فروش کالاهای صنایع دستی ایرانی به این پاداش ها برسید.

کلیه پاداش ها به صورت روزانه محاسبه شده و هر هفته به حساب بانکی مشتریان واریز می شود.

اگر شما از یک سمت جایگاه خریدتان فروش ایجاد کرده باشید تا زمانی که از سمت دیگر فروشی حاصل نکرده باشید و بالانس 5 -5 فروش کالا ایجاد نشده باشد پاداشی دریافت نخواهید کرد.

توضیح ممکن است تعداد فروش کالایی که ایجاد کرده اید از یک سمت بسیار بیشتر از 150 فروش کالا باشد اما شرکت برحسب بالانس فروش شما به شما پاداش می دهد.

نکته مهم : تا قبل از پایان هفته که پاداش ها برای فروشندگان محاسبه می شود هر خریدار می تواند کالای خریداری شده توسط خود را به شرکت عودت نماید و مبلغ کامل پرداختی خود را دریافت کرده و از ادامه همکاری انصراف دهد.

در صورتی که پاداش آن هفته محاسبه شود و خریدار بخواهد کالای خود را عودت داده و از همکاری انصراف دهد شرکت مبلغ خرید آن کالا از مشتری باز پس خواهد گرفت.