توضیح پاداش های پرداختی هنر پرگاس

طرح پاداشی ما شامل ۵ مرحله است که هر مرحله دارای ۶ پله می باشد.

مرحله اول 

بن کالا دریافتی  مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
۲۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۵ – چپ ۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۰ – چپ ۱۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۵ – چپ ۱۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۲۰ – چپ ۲۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۲۵ – چپ ۲۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۳۰ – چپ ۳۰

مرحله دوم

بن کالا دریافتی مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
۲۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۳۵ – چپ ۳۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۴۰ – چپ ۴۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۴۵ – چپ ۴۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۵۰ – چپ ۵۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۵۵ – چپ ۵۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۶۰ – چپ ۶۰

برای اولین بار که به پایان مرحله دوم برسید، یعنی در هر طرف به میزان ۶ کالا فروش داشته باشید جایگاه ویژه برای شما فعال می شود و شرکت با کم کردن ۱،۸۰۰،۰۰۰ هزار تومان از پاداش های دریافتی شما و فروش یک محصول ۳ امتیازی اقدام به فعال سازی جایگاه ویژه شما می کند. از این پس شما می توانید در جایگاه ویژه خود نیز درآمد زایی ایجاد کنید.

مرحله سوم

بن کالا دریافتی مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
۲۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۶۵ – چپ ۶۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۷۰ – چپ ۷۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۷۵ – چپ ۷۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۸۰ – چپ ۸۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۸۵ – چپ ۸۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۹۰ – چپ ۹۰

مرحله چهارم 

بن کالا دریافتی مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
۲۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۹۵ – چپ ۹۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۰۰ – چپ ۱۰۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۰۵ – چپ ۱۰۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۱۰ – چپ ۱۱۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۱۵ – چپ ۱۱۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۲۰ – چپ ۱۲۰

مرحله پنجم

بن کالا دریافتی مبلغ پاداش تعداد فروش کالا
۲۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۲۵ – چپ ۱۲۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۳۰ – چپ ۱۳۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۳۵ – چپ ۱۳۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۴۰ – چپ ۱۴۰
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۴۵ – چپ ۱۴۵
۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ راست ۱۵۰ – چپ ۱۵۰

تمام مراحل بالا در صورت اضافه شدن مشتری در هر پله از آن تکرار می شود و هر مشتری می تواند طبق همین جدول با اضافه شدن مشتری (خریداران ) به مجموعه اش پاداش دریافت کند.

نکته : به طور خودکار هر مشتری در ازای ۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان پاداشی که دریافت می کند مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ هزار تومان بن کالا دریافت می کند و موظف است با این بن کالا ها کالاهای دیگری از شرکت خریداری کند.

تمام مراحل بالا تا زمانی که به مجموعه مشتری اضافه شود پایدار خواهد ماند. یعنی مشتری می تواند در ازای اضافه شدن هر ۵ امتیاز خرید در سمت راست و چپ جایگاه خودش از شرکت پاداش دریافت کند.

نکته : اگر موفق شود هر چهار کانال یا بازوی خود ( جایگاه خود و جایگاه ویژه ) را به میزان ۲۵۰ فروش کالا برسانید یا به عبارتی فروش ۱۰۰۰ کالا برسید شرکت علاوه بر پاداش که دریافت  می کنید مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان به حساب شما واریز می کند.

تمام مراحل بالا در صورت افزایش فروش کالا به صورت دوره ای قابل تکرار است.

شرکت فقط در ازای اضافه شدن هر پنج خرید به سمت راست جایگاه شما و هر پنج خرید در سمت چپ جایگاه خرید شما به شما پاداش می دهد.

یعنی اگر جایگاه خرید شما از یک سمت موفق به فروش کالا شوید و یا از هیچ سمتی موفق به فروش نشود به شما هیچ پاداشی تعلق نمی گیرد.

نکته : با توجه به اینکه هر مجموعه فروش می تواند با گسترش منطقی خود باعث ورشکستگی هر شرکت بازاریابی شبکه ای شود تمام شرکت های بازاریابی شبکه ای برای خریداران دارای جایگاه خرید در پلن پاداشی سقف درآمد روزانه تعیین می کند ما هم برای مجموعه هنر پرگاس سقف پاداش روزانه محاسبه کرده ایم.

شما حداکثر می توانید در ازای هر روز افزایش فروش کالا از ۲۵ خرید در سمت راست و ۲۵ خرید از سمت چپ هر جایگاه خریدتان پاداش دریافت کنید.

این مقدار افزایش در هر روز سقف پاداش شما را برای هر جایگاه خرید معلوم می کند.

یعنی از هر جایگاه خرید می توانید حداکثر در هر روز مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان پاداش بگیرید.

طبق جدولی که ترسیم شده است برای یک هفته پاداش شما می توانید از یک جایگاه خرید مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان برسید.

توضیح : ممکن است بیشتر از حداکثر خرید هم هر روز در جایگاه خرید شما انجام شود، ولی شکرت برای افزایش فروش تا میزان ۲۵ – ۲۵ در هر روز به شما پاداش می دهد.

نکته : تا مادامی که شرکت به فعالیت خود ادامه دهد شما می توانید با افزایش فروش کالاهای صنایع دستی ایرانی به این پاداش ها برسید.

کلیه پاداش ها به صورت روزانه محاسبه شده و هر هفته به حساب بانکی مشتریان واریز می شود.

اگر شما از یک سمت جایگاه خریدتان فروش ایجاد کرده باشید تا زمانی که از سمت دیگر فروشی حاصل نکرده باشید و بالانس ۵ -۵ فروش کالا ایجاد نشده باشد پاداشی دریافت نخواهید کرد.

توضیح ممکن است تعداد فروش کالایی که ایجاد کرده اید از یک سمت بسیار بیشتر از ۱۵۰ فروش کالا باشد اما شرکت برحسب بالانس فروش شما به شما پاداش می دهد.

نکته مهم : تا قبل از پایان هفته که پاداش ها برای فروشندگان محاسبه می شود هر خریدار می تواند کالای خریداری شده توسط خود را به شرکت عودت نماید و مبلغ کامل پرداختی خود را دریافت کرده و از ادامه همکاری انصراف دهد.

در صورتی که پاداش آن هفته محاسبه شود و خریدار بخواهد کالای خود را عودت داده و از همکاری انصراف دهد شرکت مبلغ خرید آن کالا از مشتری باز پس خواهد گرفت.